Logo

Regulamin

Bilety oferowane do sprzedaży na stronie internetowej Teatru to tylko część wszystkich biletów dostępnych dla widzów. W przypadku braku biletów w internetowym systemie sprzedaży, zachęcamy do kontaktu z kasą Teatru.

Widzów, którzy zdecydowali się zakupić bilety przez system On-line, uprzejmie prosimy by nie wpłacali pieniędzy na numer konta Teatru, tylko skorzystali z automatycznego systemu - poprzez operatora płatności tpay.com.

 

 

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW

W TEATRZE LALEK GULIWER

 1. Strona internetowa Teatru Lalek Guliwer - www.teatrguliwer.pl umożliwia zakup biletów w elektronicznym systemie sprzedaży zwanym dalej sprzedażą online.
 2. Sprzedaż online kończy się na godzinę przed wydarzeniem.
 3. Zakup biletów w drodze sprzedaży online realizowany jest przy wykorzystaniu karty płatniczej lub szybkiego przelewu elektronicznego.
 4. Płatność za zakupione bilety powinna być dokonana w ciągu 30 minut od momentu wyboru miejsc. Po upływie tego okresu transakcja zostanie anulowana.
 5. Płatności za bilety obsługuje Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Św. Marcin 73/6 za pomocą portalu internetowego www.tpay.com.
 6. Numery kart kredytowych klientów chronione są poprzez wysoki poziom zabezpieczeń strony płatności. Komunikacja z serwerami systemu tpay.com jest szyfrowana najwyższej jakości certyfikatem Premium SSL EV, wystawionym przez Powszechne Centrum Certyfikacji - CENTRUM. Za bezpieczeństwo transakcji internetowych odpowiedzialny jest Krajowy Integrator Płatności S.A.
 7. Sposób płatności za zakupione bilety określa regulamin Krajowego Integratora Płatności S.A. Podmiot ten jest również właściwy w przedmiocie rozpatrywania reklamacji dotyczących płatności w sprzedaży online.
 8. Teatr Lalek Guliwer nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie numeru karty płatniczej w innych serwisach internetowych. Za bezpieczeństwo przeprowadzonych transakcji odpowiada Krajowy Integrator Płatności S.A. zgodnie z treścią własnego regulaminu.
 9. Odbiór biletów zakupionych w drodze sprzedaży online możliwy jest w kasie Teatru w godzinach jej otwarcia, przy czym kupujący zobowiązany jest do podania numeru transakcji.
 10. Otrzymany numer transakcji należy zachować w tajemnicy. Teatr nie odpowiada za skutki udostępnienia w/w numeru osobom trzecim.
 11. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez kupującego w trakcie sprzedaży online.
 12. Faktura VAT za bilety zakupione w drodze sprzedaży online może być wystawiona wyłącznie na osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną po zaznaczeniu odpowiedniej opcji.
 13. Zwroty i zamiany biletów zakupionych w drodze sprzedaży online możliwe są jedynie w przypadku odwołania spektaklu bądź zmiany repertuaru.
 14. Wszystkie dane osobowe udostępnione przez klienta w ramach zakupu biletów w internetowym systemie sprzedaży będą wykorzystywane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jak również, za zgodą kupującego, w celach informacyjno-promocyjnych.
 15. Teatr Lalek Guliwer oświadcza, że dane klientów nie będą udostępniane/sprzedawane osobom trzecim oraz będą umieszczone na zabezpieczonych serwerach.
 16. Teatr Lalek Guliwer zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia sprzedaży online bez podania przyczyny.
 17. Teatr Lalek Guliwer nie ponosi odpowiedzialności za dane zagubione lub utracone w sieci Internet.
 18. Zakup biletów w drodze sprzedaży online możliwy jest wyłącznie po akceptacji niniejszego regulaminu sprzedaży oraz specjalnego regulaminu uczestnictwa w spektaklu. Widzowie korzystający z internetowego systemu sprzedaży wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Obowiązek informacyjny:

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”), Teatr oświadcza, że:
  a) administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Guliwer ul. Różana 16 02-548 Warszawa wpisany do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy posiadający numer NIP 525-000-96-48 ;
  b) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących praw za pośrednictwem adresu e-mail: iod@teatrguliwer.pl;
  c) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Teatr w celu realizacji umowy sprzedaży;
  d) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
  e) dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
  f) dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
  – podmiotom współpracującym z Teatrem w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
  – upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
  g) dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
  h) na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.

 2. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Powszechny w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Powszechny w Warszawie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Teatr w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Teatru, a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.

 5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


DYREKTOR


Dane kontaktowe Teatru:

Teatr Lalek Guliwer

ul. Różana 16

02-548 Warszawa

www.teatrguliwer.pl